Przejdź do treści

Plany studiów

Biologia, studia niestacjonarne II stopnia

Specjalność: Biologia środowiskowa (nauczycielska)

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Regulacja metabolizmu organizmów 5 10 15 E 4
Wprowadzenie do socjologii 15 15 E 2
Ekotoksykologia i monitoring środowiska 5 23 5 33 E 4
Lichenologia 5 13 18 z 2
Hydrobiologia 5 10 15 z 2
Genetyka populacji 10 10 20 zo 3
Taksonomia i geografia roślin 5 10 15 zo 2
Strategie życiowe roślin 8 8 16 zo 2
Metodyka badań terenowych 10 10 20 z 2
Preparatyka biologiczna 10 10 z 2
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia człowieka 5 8 5 18 zo 2
Produktywność akademicka 1 7 8 z 1
Filozofia nauk przyrodniczych 8 8 z 1
Język obcy dla celów akademickich 15 15 zo 1
Seminarium magisterskie 1 10 10 z 1
Pracownia magisterska 1 25 25 z 2
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły ponadpodstawowej 5 10 15 E 1
Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły ponadpodstawowej 15 30 45 E 2
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 1 10 10 20 5 45 z 3
Zoogeografia  5 10 15 zo 2
Biologia lasu 10 20 30 E 4
Flora Wyżyny Małopolskiej 3 15 18 z 2
Gatunki i siedliska chronione 3 20 23 z 3
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia molekularna 1 8 15 23 E 3
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie 8 8 z 1
Seminarium magisterskie 2 10 10 z 1
Pracownia magisterska 2 25 25 z 4
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 2 10 10 20 40 z 2
Roślina a środowisko 5 10 15 zo 2
Biologia roślin 5 10 15 zo 2
Szata roślinna Polski 8 8 z 1
Pterydologia 5 10 15 zo 2
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole ponadpodstawowej 120 120 zo 7
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Ekofizjologia 10 10 20 E 3
Biotechnologia 15 15 30 E 4
Seminarium magisterskie 3 10 10 z 3
Pracownia magisterska 3 25 25 z 4
Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej 3 5 5 E 2
Paleobiologia 10 5 8 23 zo 3
Rośliny użytkowe 5 10 15 z 2
Pomiary produktywności roślin w terenie 8 8 zo 2
Gatunki inwazyjne 15 15 zo 2
Kursy do wyboru* z 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student dokonuje wyboru 3 kursów za sumę 5 pkt ECTS

 

Kursy do wyboru

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikroskopia fluorescencyjna 15 15 z 2
Dendrochronologia 5  10 15 z 2
Podstawy GIS 5 10 15 z 2
Fizjologia stresu 5 10 15 z 2
Turystyka przyrodnicza 5 10 15 z 2
Mikrobiologia laboratoryjna 5 10 15 z 2
Entomologia sądowa 5 10 15 z 2
Waloryzacja środowiska przyrodniczego 5 10 15 z 2
Monitoring środowiska 8 12 20 z 2
Zwierzęta dziko żyjące w środowisku kształtowanym przez człowieka 8 8 16 z 2
Ochrona i reintrodukcja gatunków ginących i zagrożonych 5 10 15 z 2
Biologia kręgowców 5 10 15 z 2
Ekologia stosowana 8 8 z 1
Ekologia ewolucyjna 8 8 z 1
Grzyby w środowisku człowieka 8 8 z 1
Fotografia przyrodnicza 1 7 8 z 1
Zagrożenia różnorodności owadów zapylających 8 8 z 1
Rola światła w procesach wzrostu i rozwoju roślin 8 8 z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin