Instytut Biologii

Karty kursów Ochrona środowiska I stopień

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Termodynamika

Elektromagnetyzm i optyka

Botanika i mykologia

Zoologia

Geologia

Klimatologia i meteorologia

Technologiczne podstawy ochrony środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka

 

Semestr II

Elementy fizyki jądrowej

Chemia nieorganiczna i analityczna

Ćwiczenia terenowe z botaniki i mykologii

Ćwiczenia terenowe z zoologii

Ekologia ogólna

Ćwiczenia terenowe z geologii

Ćwiczenia terenowe z hydrologii, klimatologii i meteorologii

Hydrologia i oceanografia

Podstawy prawne ochrony środowiska

Podstawy zarządzania środowiskiem

Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Termodynamika

Elektromagnetyzm i optyka

Botanika i mykologia

Zoologia

Geologia

Klimatologia i meteorologia

Technologiczne podstawy ochrony środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka

 

Semestr II

Elementy fizyki jądrowej

Chemia nieorganiczna i analityczna

Ćwiczenia terenowe z botaniki i mykologii

Ćwiczenia terenowe z zoologii

Ekologia ogólna

Ćwiczenia terenowe z geologii

Ćwiczenia terenowe z hydrologii, klimatologii i meteorologii

Hydrologia i oceanografia

Podstawy prawne ochrony środowiska

Podstawy zarządzania środowiskiem

Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Semestr III

Mikrobiologia

Chemia organiczna

Ochrona przyrody

Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody

Geomorfologia

Technologie ochrony powietrza

Alternatywne źródła energii elektrycznej

Edukacja ekologiczna

Zoogeografia

Fitogeografia

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Geologia gospodarcza

 

Semestr IV

Biochemia

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

Ćwiczenia terenowe z ekologii

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa

Wprowadzenie do statystyki

Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie

Gleboznawstwo

Podstawy ekonomiczne środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa

Zasoby i bezpieczeństwo energetyczne świata i Polski

Grafika inżynierska

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka wodami podziemnymi

Mapy geologiczne w zarządzaniu środowiskiem

System zarządzania środowiskowego

Zasady przygotowywania opracowań środowiskowych

Praktyka zawodowa

 

Rok akademicki 2016/2017

Semestr III

Mikrobiologia

Chemia organiczna

Ochrona przyrody

Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody

Geomorfologia

Technologie ochrony powietrza

Alternatywne źródła energii elektrycznej

Edukacja ekologiczna

Zoogeografia

Fitogeografia

 

Semestr IV

Biochemia

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

Ćwiczenia terenowe z ekologii

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa

Wprowadzenie do statystyki

Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie

Gleboznawstwo

Podstawy ekonomiczne środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa

Zasoby i bezpieczeństwo energetyczne świata i Polski

Grafika inżynierska

 

Semestr V

Genetyka

GIS i teledetekcja

Kartografia środowiskowa

Monitoring środowiskowy I

Gospodarka odpadami

Inżynieria procesowa I

Rekultywacja gleb i gruntów

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Fizyka budowli

Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii

 

Semestr VI

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Ekologia stosowana

Hydrobiologia

Monitoring środowiskowy II

Metodyka ocen oddziaływania na środowisko

Globalne i lokalne zagrożenia środowiska

Parazytologia

Inżynieria procesowa

Podstawy toksykologii

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka słoneczna

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

 

 

Rok akademicki 2015/2016

Semestr V

Genetyka

GIS i teledetekcja

Kartografia środowiskowa

Monitoring środowiskowy I

Gospodarka odpadami

Inżynieria procesowa I

Rekultywacja gleb i gruntów

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Fizyka budowli

Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii

Praktyka zawodowa

 

 

Semestr VI

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt

Ekologia stosowana

Hydrobiologia

Monitoring środowiskowy II

Metodyka ocen oddziaływania na środowisko

Globalne i lokalne zagrożenia środowiska

Parazytologia

Inżynieria procesowa

Podstawy toksykologii

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka słoneczna

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

 

Semestr VII

Biologia środowiskowa

Ewolucjonizm

Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych

Biotechnologia w ochronie środowiska

Rozwój zrównoważony

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

Ochrona i rekultywacja wód

Bioremediacja

Rewaloryzacja krajobrazu

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka biomasy

Energetyka geotermalna

Gospodarka energetyczna w Polsce i Świecie

Pompy ciepła

 

Kursy do wyboru

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski