Instytut Biologii

Plan kierunkowy ochrona środowiska II stopnia

Plan studiów Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Grzyby w aspekcie oceny naturalności środowiska 10 15 25 Z 2
Analiza żywności 10 15 25 Z 2
Toksykologia komórkowa 10 10 20 Z 2
Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia 8 10 18 Z 1
Flora wybranych środowisk 5 6 11 Z 2
Ekologia mikroorganizmów 5 15 20 E 2
Kataliza w ochronie środowiska 12 12 Z 1
Pracownia specjalizacyjna 12 12 Z 1
Restytucja rzadkich gatunków zwierząt i roślin 10 10 Z 2
Restytucja rzadkich gatunków zwierząt i roślin – zajęcia terenowe 25 25 Z 2
Analiza biochemiczno-biofizyczna 15 15 Z 1
Globalne zmiany klimatu 15 15 Z 1
Anatomia roślin 10 12 22 E 2
Prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko 5 10 15 Z 1
Zaburzenia regulacji fizjologicznych 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Język obcy dla celów akademickich 15 15 Z 1
Moduł specjalności
Ochrona zasobów leśnych 5
Ochrona środowiska wodno-gruntowego 5

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fitopatologia 10 15 5 30 zo 2
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 10 50 50 z 4
Fauna bezkręgowców wybranych środowisk 5 20 50 E 6
Fauna kręgowców wybranych środowisk 5 20 30 zo 2
Podstawy biologii molekularnej w ochronie środowiska 10 20 35 E 2
Geografia fizyczna kompleksowa 20 15 30 zo 3
Genetyka populacyjna 10 13 15 z 1
Fizjologiczne podstawy produktywności roślin 10 15 z 1
Komunikacja i mediacja przyrodnicza 10 15 z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 50 50 Z 1
Skażenie powietrza 15 15 Z 1
Biotechnologia żywności
Wytwarzanie i recykling tworzyw sztucznych
Biologia stresu

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-learning Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Ekofizjologia 12 12 Z 1
Chemia bionieorganiczna 5 10 15 Z 1
Pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska i podstawy przedsiębiorczości 10 10 Z 1
Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych 8 15 23 E 2
Różnorodność siedlisk Natura 2000 10 10 Z 1
Analizy cytologiczne w ocenie skażeń środowiska 8 15 23 Z 2
Wybrane zagadnienia z zakresu akaroentomologii stosowanej 8 10 18 Z 1
Nowe media w ochronie środowiska 10 10 20 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 70 70 Z 4
Moduł kultura fizyczna 30 30 Z 1
Ochrona zasobów genowych i bioróżnorodności gatunków 15 15* Z 1
Wybrane zagadnienia z fotomedycyny
Planowanie obszarów chronionych
Immobilizowane biokatalizatory

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*student wybiera 1 wykład

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów II stopnia z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji. 10

Propozycja planu zaopiniowana przez Radę Instytutu na rok akademicki 2018/2019