Instytut Biologii

Plany studiów

Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Specjalność: Ochrona środowiska wodno-gruntowego

Rok akademicki 2018/2019

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Grzyby w aspekcie oceny naturalności środowiska 10 15 25 Z 2
Analiza żywności 10 15 25 Z 2
Toksykologia komórkowa 10 10 20 Z 2
Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia 8 10 18 Z 1
Flora wybranych środowisk 5 6 11 Z 2
Ekologia mikroorganizmów 5 15 20 E 2
Kataliza w ochronie środowiska 12 12 Z 1
Pracownia specjalizacyjna 12 12 Z 1
Restytucja rzadkich gatunków zwierząt i roślin 10 10 Z 2
Restytucja rzadkich gatunków zwierząt i roślin – zajęcia terenowe 25 25 Z 2
Analiza biochemiczno-biofizyczna 15 15 Z 1
Globalne zmiany klimatu 15 15 Z 1
Anatomia roślin 10 12 22 E 3
Prognozowanie oddziaływania inwestycji na środowisko 5 10 15 Z 1
Zaburzenia regulacji fizjologicznych 10 10 20 Z 2
Kursy do wyboru
Język obcy dla celów akademickich 15 15 Z 1
Moduł specjalności: Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Globalne zmiany w hydro- i pedosferze 15 10 Z 1
Gospodarka zasobami wodnymi 20 15 30 Zo 3
Procesy oczyszczania ścieków 10 20 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fitopatologia 10 10 20 Z 2
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 10 15 25 Z 3
Fauna bezkręgowców wybranych środowisk 5 6 11 Z 1
Fauna kręgowców wybranych środowisk 5 6 11 Z 1
Podstawy biologii molekularnej w ochronie środowiska 10 15 25 Z 2
Geografia fizyczna kompleksowa 20 20 E 3
Genetyka populacyjna 10 10 20 Zo 2
Fizjologiczne podstawy produktywności roślin 10 12 22 Z 2
Komunikacja i mediacja przyrodnicza 10 15 25 Z 3
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 15 15 Z 2
Pracownia dyplomowa 50 50 Z 3
Skażenie powietrza 15* 15* Z* 1*
Biotechnologia żywności 15* 15* Z* 1*
Wytwarzanie i recykling tworzyw sztucznych 15* 15* Z* 1*
Biologia stresu 15* 15* Z* 1*
Moduł specjalności: Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Ekologia wód śródlądowych 10 10 Zo 2
Mikroorganizmy środowisk wodnych 10 15 25 Zo 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*student wybiera 1 wykład

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Ekofizjologia 12 12 Z 1
Chemia bionieorganiczna 5 10 15 Z 1
Pozyskiwanie funduszy na ochronę środowiska i podstawy przedsiębiorczości 10 10 Z 1
Biochemiczne mechanizmy adaptacji organizmów żywych 8 15 23 E 2
Różnorodność siedlisk Natura 2000 10 10 Z 1
Analizy cytologiczne w ocenie skażeń środowiska 8 15 23 Z 2
Wybrane zagadnienia z zakresu akaroentomologii stosowanej 8 10 18 Z 1
Nowe media w ochronie środowiska 10 10 20 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium magisterskie 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 70 70 Z 4
Moduł kultura fizyczna 30 30 Z 1
Ochrona zasobów genowych i bioróżnorodności gatunków 15* 15* Z* 1*
Wybrane zagadnienia z fotomedycyny 15* 15* Z* 1*
Planowanie obszarów chronionych 15* 15* Z* 1*
Immobilizowane biokatalizatory 15* 15* Z* 1*
Moduł specjalności: Ochrona środowiska wodno-gruntowego
Herpetologiczna waloryzacja środowiska 10 15 25 Z 1
Podstawy biologii ryb 10 10 20 Z 1
Zwierzęta bezkręgowe w monitoringu wód 10 20 20 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*student wybiera 1 wykład

Istnieje możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych poza Instytutem Biologii, na przykład w formie zajęć w terenie

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów II stopnia z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji. 10