Przejdź do treści

Plany studiów

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

(plan dotyczy Studentów I roku studiów, plany dla pozostałych roczników zamieszczone są pod tabelami)

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Matematyka 15 30 45 Zo 3
Podstawy fizyki 15 30 45 Zo 3
Termodynamika 15 15 30 Zo 2
Elektromagnetyzm 15 15 30 Zo 2
Botanika i mykologia 15 45 60 E 4
Zoologia 15 45 60 E 4
Geologia 15 30 45 E 4
Klimatologia i meteorologia 15 30 45 E 3
Technologiczne podstawy ochrony środowiska 15 15 Zo 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Podstawy przedsiębiorczości 15 15 Zo 1
Wprowadzenie do filozofii 30 30 Z 1
Bioetyka 10 10 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie z zakresu BHP 4 4 0
Szkolenie biblioteczne 2 2 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Elementy fizyki jądrowej 15 15 30 Zo 2
Chemia nieorganiczna i analityczna 15 15 20 50 E 4
Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii 40 40 Z 2
Ekologia ogólna 20 30 50 E 4
Ćwiczenia terenowe z geologii, hydrologii, klimatologii i meteorologii 30 30 Z 2
Dendrologia terenów zurbanizowanych 10 10 20 Z 1
Hydrologia i oceanografia 15 30 45 E 4
Podstawy prawne ochrony środowiska 15 15 30 Zo 2
Podstawy zarządzania środowiskiem 15 15 30 Zo 2
Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 15 45 60 E 4
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 40 40 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia w ochronie środowiska 15 30 45 E 4
Chemia organiczna 15 20 35 E 3
Ochrona przyrody 15 15 10 40 E 4
Geomorfologia 15 30 45 Zo 3
Technologie ochrony powietrza 15 20 35 E 3
Alternatywne źródła energii elektrycznej 15 20 35 Zo 3
Edukacja prośrodowiskowa 10 20 30 Z 2
Grafika inżynierska 30 30 Zo 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 40 40 Z 3
Moduł: kultura fizyczna** 30 30 Z 0
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Technologiczne podstawy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 30 15 45 Zo 2
Energia czysta 15 15 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Geologia gospodarcza 30 30 Zo 2
Zasady przygotowywania opracowań środowiskowych 15 15 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

**wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biochemia 15 20 35 E 3
Analiza chemicznych zagrożeń środowiska 10 30 40 Zo 2
Ćwiczenia terenowe z ochrony środowiska 25 25 Z 2
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa 15 15 Z 1
Wprowadzenie do statystyki 30 30 Zo 2
Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie 15 15 Z 1
Gleboznawstwo 15 15 30 Zo 2
Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska 15 15 30 Zo 2
Gospodarka wodno-ściekowa 15 15 30 E 2
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe – 1 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 10 10 Z 1
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 1*
15/30 15/30 Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 2*
Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku angielskim 1*
Z 2*
Moduł: kultura fizyczna** 30 30 Z 0
Specjalność: Odnawialne źródła energii***
Budownictwo energooszczędne 15 15 30 Zo 3
Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii 15 15 30 Z 2
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym***
Gospodarka wodami podziemnymi 10 10 20 Zo 1
Mapy geologiczne w zarządzaniu środowiskiem 15 15 Z 1
Systemy zarządzania środowiskowego 15 15 30 Zo 2
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem 15 15 Z 1
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student może wybrać wykłady w języku polski (po 1 pkt. ECTS) lub wykład w języku angielskim (po 2pkt. ECTS)

** wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

***Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Przemysł energetyczny i jego wpływ na środowisko 15 20 30 E 3
GIS i teledetekcja 30 30 Zo 3
Kartografia środowiskowa 15 15 30 Zo 2
Monitoring środowiskowy I 15 25 40 Zo 3
Gospodarka odpadami 15 15 30 Zo 2
Inżynieria procesowa I 15 30 45 E 4
Rekultywacja gleb i gruntów 15 15 30 Zo 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 2 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 20 20 Z 1
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 1*
15/30 15/30 Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 2*
Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku obcym 1*
Z 2*
Specjalność: Odnawialne źródła energii**
Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii 30 30 Zo 2
Fizyka budowli 15 15 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym**
Ekonomia zasobów środowiska 30 15 45 Zo 3
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student może wybrać wykłady w języku polski (po 1 pkt. ECTS) lub wykład w języku angielskim (po 2pkt. ECTS)

**Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fizjologiczne podstawy produktywności roślin 15 20 35 Zo 3
Podstawy fizjologii zwierząt 10 15 25 Zo 2
Ekologia stosowana 20 20 Zo 1
Hydrobiologia 15 10 25 Zo 2
Monitoring środowiskowy II 15 25 40 E 3
Metodyka ocen oddziaływania na środowisko 15 15 30 Zo 2
Globalne i lokalne zagrożenia środowiska 30 30 E 3
Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia 10 10 20 Z 1
Inżynieria procesowa II 15 30 45 E 3
Podstawy toksykologii 10 10 20 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 3 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 20 20 Z 1
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Energetyka słoneczna 10 10 20 Zo 1
Energetyka wiatrowa 10 10 20 Zo 1
Energetyka wodna 10 10 20 Zo 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Waloryzacja krajobrazu 15 15 30 Z 2
System zarządzania środowiskowego 10 15 25 Z 1
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

Semestr VII

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia środowiskowa 15 30 45 Zo 3
Biotechnologia w ochronie środowiska 10 10 Z 1
Rozwój zrównoważony 15 15 30 E 3
Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka 10 10 Z 1
Ochrona i rekultywacja wód 15 15 30 E 2
Rewaloryzacja krajobrazu 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 4 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 40 40 Z 3
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Energetyka biomasy 10 10 20 Z 1
Energetyka geotermalna 10 10 20 Z 1
Gospodarka energetyczna w Polsce i świecie 15 15 30 Zo 2
Pompy ciepła 10 10 20 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Audyt systemu zarządzania środowiskowego 15 15 30 Zo 2
Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów przekształconych 15 15 30 Zo 2
Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska 15 15 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

*** Praktyka zawodowa

Nazwa kursu Tygodnie Liczba godzin Forma zaliczenia
***Praktyka zawodowa (5, 6 semestr) 8 240 Zo

Przykładowe Instytucje przyjmujące Studentów w ramach praktyki zawodowej: Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Zarządy Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Elektrownie i Elektrociepłownie, Kopalnie, Oczyszczalnie Ścieków, Zakłady Uzdatniania Wody.

Praktyka zawodowa specjalnościowa odbywa się w toku studiów (łącznie trwa 8 tygodni). Miejsce odbywania praktyki może zostać zaproponowane przez studenta lub Opiekuna praktyk. Tematyka powinna nawiązywać do programu studiów ze szczególnym uwzględnieniem programu specjalności i do tematu podejmowanej pracy dyplomowej. Studenci w ramach praktyki zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi oraz z funkcjonowaniem technologii przyjaznych dla środowiska. Biorą udział w pracach badawczych prowadzonych w wybranych zakładach i laboratoriach oraz w terenie.

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów I stopnia z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki swej specjalizacji. 10

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2021/2022

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2021/2022

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2020/2021

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2020/2021

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2019/2020

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2019/2020

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2017/2018