Instytut Biologii

Plany studiów

Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2018/2019

(plan dotyczy Studentów I roku studiów, plany dla pozostałych roczników zamieszczone są pod tabelami)

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Matematyka 15 30 45 Zo 3
Podstawy fizyki 15 30 45 Zo 3
Termodynamika 15 15 30 Z 2
Elektromagnetyzm i optyka 15 15 30 Z 2
Botanika i mykologia 20 45 65 E 4
Zoologia 20 45 65 E 4
Geologia 15 30 45 E 4
Klimatologia i meteorologia 15 30 45 E 3
Technologiczne podstawy ochrony środowiska 15 15 Z 1
Ochrona własności intelektualnej 15 15 Z 1
Podstawy przedsiębiorczości 15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 30 30 Z 1
Bioetyka 10 10 Z 1
Pozostałe zajęcia
Szkolenie z zakresu BHP 4 4 0
Szkolenie biblioteczne 2 2 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Elementy fizyki jądrowej 15 15 30 Z 3
Chemia nieorganiczna i analityczna 15 15 30 60 E 4
Ćwiczenia terenowe z botaniki i mykologii 15 15 Z 1
Ćwiczenia terenowe z zoologii 15 15 Z 1
Ekologia ogólna 30 30 60 E 4
Ćwiczenia terenowe z geologii 6 6 Z 1
Ćwiczenia terenowe z hydrologii, klimatologii i meteorologii 12 12 Z 1
Hydrologia i oceanografia 15 30 45 Z 4
Podstawy prawne ochrony środowiska 15 15 30 Z 2
Podstawy zarządzania środowiskiem 15 15 Z 2
Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 15 45 60 E 4
Moduł: język obcy 40 40 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Mikrobiologia 15 30 45 E 4
Chemia organiczna 15 30 45 E 4
Ochrona przyrody 15 15 30 Z 2
Ćwiczenia terenowe z ochrony przyrody 15 15 Z 1
Geomorfologia 15 30 45 Z 4
Technologie ochrony powietrza 15 15 30 Z 2
Alternatywne źródła energii elektrycznej 15 15 30 Z 3
Edukacja ekologiczna 15 20 35 Z 2
Zoogeografia 10 10 20 Zo 1
Fitogeografia 10 10 20 Zo 1
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 40 40 Z 3
Moduł: kultura fizyczna** 30 30 Z
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 15 15 30 Z 1
Technologiczne podstawy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 30 15 45 Z 2
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Geologia gospodarcza 30 30 Zo 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

**wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biochemia 15 30 45 E 2
Analiza chemicznych zagrożeń środowiska 10 30 40 Z 1
Ćwiczenia terenowe z ekologii 15 15 Z 1
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa 12 12 Z 1
Wprowadzenie do statystyki 10 20 30 Z 1
Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie 15 15 Z 1
Gleboznawstwo 15 15 30 Zo 2
Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska 15 15 30 Z 1
Gospodarka wodno-ściekowa 15 15 30 Z 2
Zasoby energetyczne i bezpieczeństwo świata i Polski 15 15 Z 1
Grafika inżynierska 30 30 Z 1
Kursy do wyboru
Moduł: język obcy 30 30 E 4
Seminarium dyplomowe – 1 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 10 10 Z 1
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 1*
15/30 15/30 Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 2*
Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku angielskim 1*
Z 2*
Moduł: kultura fizyczna** 30 30 Z
Specjalność: Odnawialne źródła energii***
Budownictwo energooszczędne 15 15 30 Z 3
Energia czysta 15 15 Z 2
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym***
Gospodarka wodami podziemnymi 10 10 20 Z 1
Mapy geologiczne w zarządzaniu środowiskiem 15 15 Z 1
System zarządzania środowiskowego 15 15 30 Zo 2
Zasady przygotowywania opracowań środowiskowych 15 15 Z 1
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

* Student może wybrać wykłady w języku polski (po 1 pkt. ECTS) lub wykład w języku angielskim (po 2pkt. ECTS)

** wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

***Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Genetyka 15 30 45 E 4
GIS i teledetekcja 30 30 Zo 3
Kartografia środowiskowa 15 15 30 Z 2
Monitoring środowiskowy I 15 15 30 Z 2
Gospodarka odpadami 15 15 30 Zo 2
Inżynieria procesowa I 15 30 45 Z 4
Rekultywacja gleb i gruntów 15 15 30 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 2 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 20 20 Z 2
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 1*
15/30 15/30 Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku polskim 2*
Z 1*
Wykład ogólnouczelniany/międzywydziałowy
do wyboru w języku angielskim 1*
Z 2*
Specjalność: Odnawialne źródła energii**
Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii 30 30 Z 2
Fizyka budowli 15 15 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym**
Ekonomia zasobów środowiska 30 15 45 Zo 3
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student może wybrać wykłady w języku polski (po 1 pkt. ECTS) lub wykład w języku angielskim (po 2pkt. ECTS)

**Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fizjologia roślin 10 15 25 Zo 3
Fizjologia zwierząt 10 15 25 Zo 3
Ekologia stosowana 15 15 Z 1
Hydrobiologia 15 15 Z 1
Monitoring środowiskowy II 15 15 30 E 2
Metodyka ocen oddziaływania na środowisko 15 15 30 Z 2
Globalne i lokalne zagrożenia środowiska 30 30 E 3
Parazytologia 10 10 20 Zo 1
Inżynieria procesowa II 15 30 45 E 4
Podstawy toksykologii 10 10 20 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 3 10 10 Z 1
Pracownia dyplomowa 20 20 Z 2
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Energetyka słoneczna 10 10 20 Z 1
Energetyka wiatrowa 10 10 20 Z 1
Energetyka wodna 10 10 20 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Waloryzacja krajobrazu 15 15 30 Z 1
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem 15 15 Z 1
System zarządzania środowiskowego 10 15 25 Z 1
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa*** 80 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

Semestr VII

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia środowiskowa 15 30 45 Z 2
Ewolucjonizm 10 10 Z 1
Bioróżnorodność środowisk przyrodniczych 15 15 30 Zo 1
Biotechnologia w ochronie środowiska 10 10 Z 1
Rozwój zrównoważony 15 15 30 E 3
Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka 10 10 Z 1
Ochrona i rekultywacja wód 15 15 30 Z 1
Bioremediacja 10 10 Z 1
Rewaloryzacja krajobrazu 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe – 4 15 15 Z 1
Pracownia dyplomowa 20 20 Z 2
Specjalność: Odnawialne źródła energii*
Energetyka biomasy 10 10 20 Z 1
Energetyka geotermalna 10 10 20 Z 1
Gospodarka energetyczna w Polsce i świecie 15 15 30 Zo 2
Pompy ciepła 10 10 20 Z 1
Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym*
Audyt systemu zarządzania środowiskowego 15 15 30 Z 2
Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów przekształconych 15 15 30 Z 2
Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska 15 15 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

*Student wyboru specjalności dokonuje po I roku studiów; uruchomienie specjalności jest uzależnione od liczby chętnych Studentów

*** Praktyka zawodowa

Nazwa kursu Tygodnie Liczba godzin Forma zaliczenia
***Praktyka zawodowa (4, 5, 6 semestr) 9 240 (3 x 80h) Zo

Przykładowe Instytucje przyjmujące Studentów w ramach praktyki zawodowej: Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, Zarządy Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Elektrownie i Elektrociepłownie, Kopalnie, Oczyszczalnie Ścieków, Zakłady Uzdatniania Wody.

Praktyka zawodowa specjalnościowa odbywa się w toku studiów (łącznie trwa 6 tygodni). Miejsce odbywania praktyki może zostać zaproponowane przez studenta lub Opiekuna praktyk. Tematyka powinna nawiązywać do programu studiów ze szczególnym uwzględnieniem programu specjalności i do tematu podejmowanej pracy dyplomowej. Studenci w ramach praktyki zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi oraz z funkcjonowaniem technologii przyjaznych dla środowiska. Biorą udział w pracach badawczych prowadzonych w wybranych zakładach i laboratoriach oraz w terenie.

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów I stopnia z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem  problematyki swej specjalizacji. 10

 

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2018/2019

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2017/2018

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2016/2017

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2016/2017

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

Plan kierunkowy Ochrona środowiska 2015/2016

Plan specjalności OŚ – Odnawialne źródła energii 2015/2016

Plan specjalności OŚ – Zarządzanie środowiskiem geograficznym 2015/2016