Instytut Biologii

Rozprawy doktorskie – przewody otwarte

mgr Marta Batoryna

„Zmiany statusu antyoksydacyjnego formującego się mózgowia w modelu in ovo pod wpływem akrylamidu”

promotor: dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

 

mgr inż. Mateusz Dyda

„Lokalizacja rejonów QTL związanych z odpornością/tolerancją pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis)”

promotor: prof. dr hab. Maria Wędzony

 

mgr  Tomasz Mróz

Dynamika zmian wybranych parametrów fizjologicznych oraz składu pierwiastkowego podczas przejścia C3-CAM u Mesembryanthemum crystallinum L.

promotor: dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

 

mgr Jakub Oliwa

„Ontogeneza oraz odpowiedź liści sporotrofofilowych i okrywowych Platycerium bifurcatum na stres świetlny i ozonowy”

promotor: prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski