Przejdź do treści

Plany studiów

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2021/2022*

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Matematyka 15 30 45 E 4
Podstawy fizyki 15 30 45 E 4
Chemia ogólna i
nieorganiczna
10 15 20 45 E 4
Wprowadzenie do statystyki 15 30 45 Z 3
Bioróżnorodność I 15 15 30 Z 2
Podstawy
oprogramowania
15 30 45 E 4
Wstęp do programowania 15 30 45 Zo 3
Rachunek
prawdopodobieństwa
10 15 25 Zo 2
Podstawy
przedsiębiorczości
15 15 Z 1
Ochrona własności
intelektualnej
15 15 Z 1
Wprowadzenie do filozofii 30 30 E 2
Pozostałe zajęcia
Szkolenie BHP 2 0
Szkolenie biblioteczne 4 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Programy do analizy danych biologicznych 10 35 45 Z 4
Chemia organiczna 15 30 45 E 4
Funkcje matematyczne 10 30 40 Z 3
Podstawy ewolucjonizmu 10 10 Z 1
Programowanie obiektowe 15 20 35 E 2
Bioróżnorodność II 15 15 30 Zo 2
Wprowadzenie do bioinformatyki 5 20 25 Zo 2
Algorytmy i struktury danych 15 30 45 E 4
Produktywność akademicka 15 15 Z 1
Podstawy genetyki 15 30 45 E 4
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 40 40 Z 3

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin

 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Biologia komórki 15 20 35 E 3
Statystyczna analiza danych 10 30 40 Z 4
Specjalizowane języki programowania 15 30 45 Z 4
Biologiczne układy modelowe 15 30 45 Zo 4
Genetyka populacji 15 25 40 Zo 3
Biologia molekularna 10 20 30 E 2
Biochemia 15 30 45 E 4
Modele matematyczne nauk
przyrodniczych
15 30 45 Z 3
Kursy do wyboru
Moduł: Język obcy 40 40 Z 3
Moduł: Kultura fizyczna* 30 40 Z 0

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji

 

Semestr IV

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Bazy danych 15 30 45 Z 4
Podstawy biotechnologii 15 20 35 Zo 3
Fizjologia i regulacja metabolizmu 20 40 60 E 5
Podstawy mikrobiologii z immunologią 10 20 30 Zo 2
Ewolucja molekularna 20 20 Z 1
Bioinformatyka sekwencji biologicznych 10 30 40 E 4
Grafika komputerowa i wizualizacja danych 15 15 Z 1
Kursy do wyboru
Pracownia specjalizacyjna 12 12 Z 4
Moduł: Język obcy 30 40 E 4
Moduł: Kultura fizyczna* 30 40 Z 0
Wykład ogólnouczelniany/wydziałowy** 15/30 15/30 Z 2

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* wybór z oferty Centrum Sportu i Rekreacji
** student może wybrać 2 wykłady w jęz. polskim (po 1p. ECTS) lub 1 wykład w jęz. angielskim (2p. ECTS)

 

Semestr V

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Metodyka badań naukowych 10 20 30 Z 1
Projektowanie stron internetowych 15 30 45 Zo 3
Grafika inżynierska 20 20 Zo 2
Proteomika 15 30 45 E 4
Genomika 15 30 45 E 4
Analiza instrumentalna 10 20 30 Z 1
Bioinformatyka strukturalna 10 30 40 E 3
Modelowanie procesów biologicznych 20 20 40 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 10 10 Z 4
Pracownia dyplomowa 10 10 Z 4
Wykład ogólnouczelniany/wydziałowy* 15/30 15/30 Z 2

W –wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* student może wybrać 2 wykłady w jęz. polskim (po 1p. ECTS) lub 1 wykład w jęz. angielskim (2p. ECTS)

 

Semestr VI

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Bioinformatyka genomów 10 30 40 E 4
Techniki prezentacji danych 30 30 Z 2
Sieci komputerowe 15 25 40 Zo 4
Bioregulacja 15 15 30 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 30 30 Z 3
Pracownia dyplomowa 40 40 Z 4
Matematyka dyskretna* 10 10 Z 1
Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem* 10 10 Z 1
Alternatywne źródła energii* 10 10 Z 1
Molekularne podstawy enzymologii* 10 10 Z 1
Bioinformatyka RNA* 10 10 Z 1
Ekotoksykologia* 10 10 Z 1
Pozostałe zajęcia
Praktyka zawodowa 90 90 Z 8

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* Student wybiera 3 przedmioty spośród podanych (po 1 pkt. ECTS)

 

Semestr VII

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Komunikacja i zarządzanie projektami 10 15 25 Z 2
Analiza danych wysokoprzepustowych 10 30 40 E 5
Analiza filogenetyczna 10 20 30 Z 2
Kursy do wyboru
Seminarium dyplomowe 5 5 Z 2
Pracownia dyplomowa 40 40 Z 4
Wdrażanie i integracja systemów komputerowych* 10 10 Z 1
Nowe narzędzia bioinformatyczne* 10 10 Z 1
Analiza danych wielkoskalowych* 10 10 Z 1
Elementy analizy i algebry wyższej* 10 10 Z 1
Administracja i integracja systemów operacyjnych* 10 10 Z 1
Toksykologia* 10 10 Z 1

W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyki studenckie, E-l – E-learning,
Z – zaliczenie (formę ustala prowadzący), Zo – zaliczenie z oceną, E – egzamin
* Student wybiera 3 przedmioty spośród podanych (po 1 pkt. ECTS)

 

Egzamin dyplomowy

Tematyka Punkty ECTS
Dyplomant na egzaminie powinien wykazać się ogólną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w zakresie studiów I stopnia z zakresu bioinformatyki 12

 

Rok akademicki 2021/2022

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2019/2020

 

Rok akademicki 2018/2019

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2018/2019

 

Rok akademicki 2017/2018

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

Plan kierunkowy Bioinformatyka 2015/2016

 

*W tabeli prezentujemy aktualny plan studiów na rok akademicki 2018/2019 (I – rok studiów Bioinformatyka). Dla pozostałych roczników plany zamieszczone są pod tabelami.